VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Asociaţia Societatea Română de Protecţia Mediului este o organizaţie neguvernamentală (O.N.G.), apolitică (non – partizană din punct de vedere politic), având caracter civic, persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial constituităprin voinţa membrilor fondatoriîn conformitate cu prevederile Legii nr. 246 / 18.07.2005 pentru aprobarea Ordonanţei nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Misiunea Asociaţiei Societatea Română de Protecţia Mediului este: implicarea grupurilor de tineri, a grupurilor comunitare precum şi a administraţiilor locale în acţiuni de dezvoltare durabilă, protecţia mediului şi ecologie, antreprenoriat si formare profesionala, contribuind astfel la menţinerea unui mediu natural curat, sănatos în armonie cu activitatea umană. 

Pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor, Asociaţia Societatea Română de Protecţia Mediului desfăşoară următoarele tipuri de activităţi :

 • Iniţiază şi implementează proiecte de conservare, protejare şi reconstrucţie a mediului la nivel naţional sau internaţional.
 • Organizează  întruniri, seminarii, conferinţe, dezbateri, mese rotunde, sesiuni de comunicări, ateliere de lucru în cadrul cărora se pot prezenta comunicate sau declaraţii tematice.
 • Organizează sesiuni de comunicări pentru prezentarea unor lucrări cu caracter ştiinţific;
 • Organizează schimburi de vizite, schimburi de experienţă şi de stagii de instruire şi formare, în ţară şi/sau străinătate.
 • Adoptă hotărâri, decizii sau instrucţiuni ori emite dispoziţii, după caz, precum şi adoptă/emite de recomandări în domeniul protecţiei mediului;
 • Consiliază autorităţile publice şi mediul privat în vederea realizării de acţiuni şi proiecte concrete care aduc beneficii mediului;
 • Editarea de manuale, de pliante de prezentare, precum şi de publicaţii proprii sau în cooperare/colaborare cu alte entităţi din ţară ori din străinătate;
 • Publicarea şi actualizarea paginii proprii de internet;
 • Organizează şcoli de vară şi tabere de voluntariat şi alte forme de lucru în echipa în vederea soluţionării problemelor de mediu;
 • Realizarea de cursuri de preagatire în domeniul protecţiei mediului;
 • Desfăşoară campanii de educaţie ecologică a populaţiei promovând implicarea activă a indivizilor şi a grupurilor comunitare în probleme de mediu
 • Promovarea şi întărirea activităţii de lobby la toate nivelurile proprii şi spre toate mediile, respectiv: administrativ, social, economic, politic etc;
 • Realizează studii privind calitatea mediului său atitudinea populaţiei vis-a-vis de problemele tematice
 • Atrage, întreţine şi educa voluntari pentru implementarea proiectelor enumerate anterior
 • Oricare alte forme şi mijloace stabilite de adunarea generală sau de consiliul director ;
 • Concepe, scrie, dezvolta si implementeaza proiecte cu finantare europeana nerambursabila ;
 • Organizeaza si desfasoara cursuri de formare profesionala de calificare, recalificare si/sau specializare, acreditate ;
 • Presteaza servicii de consiliere, orientare in cariera si plasare pe piata muncii;
 • Presteaza servicii de formare profesionala continua .